Rolnicze

ubezpieczenia

Ubezpieczenia rolnicze

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolników

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej gospodarstwa rolnego jest ustawowo i prawnie obowiązkowe. Ubezpieczenie to chroni właściciela od następstw szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakres ubezpieczenia chroni min od : wypadków, szkód spowodowanych przez zwierzęta gospodarstwa rolnego, itp.

Właściciel gospodarstwa rolnego ma też obowiązek:

 • Ubezpieczenia budynków gospodarczych od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenia upraw na warunkach komercyjnych oraz z dopłatą z Budżetu Państwa.

Właściciel gospodarstwa rolnego może dodatkowo skorzystać z ubezpieczeń:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.

Objęte nim są fundamenty, izolacje, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy schody, balkony, dachy, instalacje oraz stałe elementy wykończeniowe. Pod pojęciem innych zdarzeń losowych kryje się przede wszystkim:

 • huragan,
 • powódź,
 • podtopienie,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • opady śniegu,
 • piorun,
 • eksplozja,
 • obsunięcie ziemi,
 • tąpnięcie,
 • lawina,
 • upadek statku powietrznego

Ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie to daje pełny zakres ochrony budynku mieszkalnego wraz ze wszystkimi stałymi elementami budynku oraz ruchomości domowych.

Ubezpieczenie to pozwala na uzyskanie odszkodowania w przypadku między innymi:

 • trzęsienia ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • szkody wodociągowej,
 • uderzenia pojazdu,
 • upadku drzewa.

Polisy dobrowolne mają szerszy zakres niż obowiązkowe.

Umowy dobrowolne można zawrzeć na wyższą sumę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie pokrywa skutki szkód spowodowanych przez zdarzenia losowe min. takie jak: huragan, opady śniegu, uderzenie piorunu, ogień, eksplozja, powódź, grad, zalanie, usuwanie się ziemi            

Korzyści

Rolnik ma znaczną swobodę wyboru najkorzystniejszego wariantu ubezpieczenia.

Wariant podstawowy obejmuje:

 • sprzęt rolniczy, materiały i zapasy,
 • ziemiopłody,
 • zwierzęta gospodarskie,
 • ruchomości domowe to jest meble, sprzęt audiowizualny i zmechanizowany, urządzenia domowe, odzież i in. przedmioty osobistego użytku.

Warianty dodatkowe pozwalają ubezpieczyć

 • ruchomości domowe - od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • mienie ruchome - od zalania,
 • aparaty i inne urządzenia elektryczne - od przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi,
 • zwierzęta - od kradzieży,
 • sprzęt rolniczy - od kradzieży.